Etiket arşivi: liberteryenizm

Bir Meta Anlati Olarak Kemalizm


Kemalistler bizim icin ne yapti?

YES, COME TO THINK OF IT, WHAT HAVE KEMALISTS EVER DONE FOR US?

Bugünlerde herkesin suçlamaya alışık olduğu Kemalizm 1930’lu yıllarda yabancı basında Türkiye’nin imajı için yazılmış birkaç eser dışında bahsi bile geçmeyen bir kavramdır. Kavramın ideolojik olarak popüler olması 1960 muhtırası sonrası kendini ilerici olarak tanımlayan gençlerin kendilerini aynı zamanda Atatürkçü/Kemalist olarak tanımlamasına rast gelir. Onun dışında birkaç uçuk kaçık istisnayı saymazsak eğer 1980’lerde post-modern kritiklere tabi tutulana kadar hakkında pek de eleştirel düşünce belirtilmemiştir. Kemalizm’in 1980’den sonra ise bir felaketler ideolojisi haline gelmesinin sebebi ise Türk entelektüel hayatındaki paradigma kayışlarında yatmaktadır. 1960’lara kadar Durkheim/Gökalp hülyalarıyla beslenen entelektüel klik, 1960’larda Marx 1970’lerde Weber ve son olarak 1980’lerde ise Foucault’nun tesiri altına girecektir. 1970-80 döneminde entelektüel kanatta zuhur eden bu paradigma kayması Postmodern Durum’a biat etmiş olduğu için o dönemden önceki tüm konseptleri büyük anlatı olduğu gerekçesiyle reddecektir ki Kemalizm kavramı da bundan nasibini alacaktır. Çok geriye gitmeye gerek yok. Daha 10 sene öncesine kadar birtakım köktendinci ya da aşırı solcu kaçıkları saymazsak Mustafa Kemal Atatürk’ün yönetici elitten sokaktaki manava kadar herkes üzerindeki imajı bir founding father konumundadır. Iş bu kurucu baba durumu 1980’ler sonrası ülkenin yaşadığı çeşitli politik buhranları büyük anlatıların çöküşüne bağlayan ex-solcu yeni liberal postmodernist elitin Mustafa Kemal’e ait her şeyi Kemalizm titri altında birleştirmesine ve mevcut cumhuriyetin 50-60 yıllık birikimi sonucu oluşturduğu politik kurumların ve algının topa tutulmasına vesile olmuştur. 1980’ler sonrası entelektüel kliğe hakim olan postmodernist hava, mevcut cumhuriyetin geçmişte sahip olduğu birtakım negatif özellikleri özenle seçerek tüm bu olumsuzlukları Kemalizm adı ile bir meta-anlatı altında toplamıştır Bunun üstüne 1989’da Soğuk Savaş sonrası gelen çözülme ve rehavet ortamı Türkiye için pek de heyecanlı geçmeyecek ülke belki de Cumhuriyet tarihinin en kaotik 10 yılını geçirecekti. Bu kaos ortamında zaten ağır ağır dönüşüm geçiren Cumhuriyet de Kemalizm titri altında en ağır kritiklere tabi tutulacak ve hatta artık açık açık vadesinin dolduğu beyan ediliyor olacaktır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Söz konusu Kemalizm eleştirilerinin spesifik olarak isabetli olduğu hususlar yok değildi ama buradaki problem yarım yüzyıllık bir geçmişi olan anayasal bir cumhuriyetin farklı dönemlerde farklı güçler tarafından yön verilmiş süreçlerini tek bir konsept ile izah edilmesinin hatalı olması idi. Daha sade olmak gerekirse 1923’ten günümüze kadar olan dönemde tüm yönetimsel ve hiyerarşik birimleri tek bir entite altında birleştirmenin kavramsal olarak hatalı olduğunu belirtmek istiyorum. 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti çeşitli iktidar odaklarının güç savaşlarına tanık olmuş, zamana göre yönetim stili ve politika anlayışı da değişmiş ve revize olmuştur. Bu nedenle demem odur ki hem 1933’teki Korporatist-Solidarist politik anlayışı hem 1980’lerdeki ordu sponsorluğundaki arz yanlı politikaları tek bir başlık altında toplayıp kritiğini yapmak imkansız olduğu kadar bilahare bunu yapmaya çalışmak da saçmalıktır. Kaldı ki 1924’teki Kemal ile 1935’teki Atatürk arasında bile politik ve ahlaki olarak dağlar kadar fark vardır. Birbirinden farklı dinamikleri olan politik süreçleri bulundukları tarihi hazneden süzüp 1968 sonrası icat edilmiş postmodern edebi yöntemlerle eleştirmek pek de akıl alır cinsten olmasa gerek. İroniye bakınız ki postmodern dervişlerin diline doladıkları ‘Everything is a social construct’ geyiği esasında kendi kavramsallaştırmaları için geçerlidir. Kah Kemalizm kah 2004 sonrası popüler olmuş Ulusalcı kavramı postmodern değerlere biat etmiş kültürel liberaller tarafından üretilmiştir, daha doğrusu onların deyimiyle birer sosyal inşa ürünü basit kavramsallaştırmalardan öte bir şey değildirler. Bunun ötesinde CHP’nin altı ilkesi dışında Kemalizm diye tabir edebileceğimiz sistemli bir politik ajandaya sahip olan bir ideoloji ya da doktrin yoktur. Bu kavram 1968 havadislerinin yukarıda belirtilen iklimi yeşertmesi sonucu günah keçisi olmuş manasız bir yaftadan öte bir şey değildir. Peki Kemalizm ne oldu da bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde günah keçisi oldu diye sorarsanız birkaç nedeni var. 1) Değişen Entelektüel Paradigmalar: 1968 olayları aktivist sol için mühim olduğu kadar entelektüel sol için de bir kırılma noktasıydı. Bu tarihten sonra mevcut yapılar kökten bir şekilde sorgulanmaya başlanacak hatta yer yer Modernite adı verilen bir başka meta-anlatının reddiyesine kadar varan ateşli ve bir o kadar da fanatizan fikirler ana akim haline gelecekti. Foucault, Lyotard, Baudrillard, Derrida, Said, Kristeva, İrigaray gibi pseudo-entelektüellerin Aydınlanma Projesi’nden Modernite’ye kadar hemen hemen her şeyi yapisokume uğratma çabası akademik çevrelerde şok etkisi yaratmış ve modern dünyanın postmodern şeyhleri bu karambol ortamında Humanities disiplinlerinde akıl almaz tahribatlara yol açmışlardı. Zamanın postmodern şeyhleri içinden çıktıkları batı medeniyetinin birer ferdi olmayı reddedip onu bir Antichrist’a dönüştürmekle yetinmiyor aynı zamanda çeşitli olaylar ve olgular karşısında ciddi çelişkiler barındıran tutumlar sergiliyordu. İktidar üzerine düzdüğü tenkitleriyle ünlü Foucault bir yanda Marksist olarak başladığı entelektüel hayatını liberteryen piyasa taraftarı Hayek ve Mises’in fikirlerini kucaklayarak sürdürürken es zamanlı olarak İran Devrimi’nin ruhani önderi Humeyni’ye ‘ruhsuz dünyanın ruhu’ diyordu. Keza Derrida’nin Nazilerle olan flörtüne ya da Baudrillard’in El-Kaide teröristlerine Le Monde’dan yolladığı selamına değinmeye gerek bile yok. Buradaki problem gayet sarih bir şekilde görünmektedir. Bunun Türkiye’deki yansıması olarak ise Birikim Dergisi etrafında şekillenen farklı eğilimlere sahip yeni solcu/kültürel Marksist’in Cumhuriyet karşısında takındığı gülünç tavır örnek gösterilebilir. Bu zatlara göre Cumhuriyet başarısız olmuş bir Aydınlanma Projesidir ve sahip olduğu iddia ettiği tepeden inmeci elitist üstünlüğü de Kemalizm adı altında ezilen halka dayatarak kendini yeniden üretmektedir. Kemalizm’e yönelik postmodern kritikleri kullanarak prim yapan zatların başında Murat Belge, Baskın Oran, Cengiz Çandar ve Ahmet İnsel gibi Birikim Dergisi etrafında kümelenmiş kliği saymak pek de hatalı olmayacaktır. Bu zatların hepsinin de ortak özellikleri mahir olduklarını iddia ettikleri mesleklerinde vasat bir fikir işçisi konumunda olabilecek iken Kemalizm Antichrist’ini şahlandırmaları sayesinde hatırı sayılır bir entelektüel şöhret elde etmiş olmalarıdır. Katliam kıvamındaki çevirileri ve Kültürel Marksizm’den esinlenmiş edebi kritisizmi ile Murat Belge, üçüncü dünyacı tezlerle kafası bulanmış Baskın Oran, Özal ve Erdoğan gibi despotik eğilimler taşıyan liderlere sempatiyle yaklaşan gasteci parçası Cengiz Çandar ve Marksizm dinine biat etmiş bir kesin inançlı olarak Ahmet İnsel entelektüel kamuoyunda bir müddet sonra mainstream haline gelecek Anti Kemalizm korosunun popüler medyadaki başlıca figürleri olacaktı. Bu eleştirmenlerin hepsinin farklı bir çıkış noktası ve meşguliyeti vardı ama Kemalizm adlı Antichrist inşa edilirken el birliğiyle çalışmışlar ve bu uğurda kah köktendinci teröristler ile kah insan azmanı Marksist terör örgütleri ile entelektüel işbirliği yapmaktan çekince duymamışlardır. 
2) Değişen Ekonomik Dengeler: 1970’ler ile birlikte dünya yeni ekonomik krizler tecrübe ediyor ve bunun sonucunda 40 yıldır egemen olan Keynezyen paradigma mevziiye çekilirken Hayek/Friedman ekolünün on plana çıkardığı ve karşıtları tarafından neoliberalizm şeklinde tasnif edilen ekonomik görüş siyasi karar alıcılar tarafından hızla benimseniyordu. Bunun sonucunda 24 Ocak 1980 kararları ile birlikte Türkiye de bu yeni sisteme adım atacak ve küçük istisnalar dışında 1930 yılından beri aynı şekilde çalışmakta olan iktisadi mekanizmasını reforma tabi tutacaktı. Düğümün çözülmeye başladığı yer de 1980’lerin sonunda başlıyordu zaten. Yeni kurulan cumhuriyetin yerli sermaye yoksunluğu ve beşeri sermayenin elverişsiz olması sebebiyle batı tarzı market-friendly bir kapitalizmle kalkınması imkânsızdı. Bu nedenle devlet güdümünde ve önceliğinde özel sektörle işbirliği ve dayanışma içerisinde olan Korporatist bir kalkınma stratejisinin benimsenmesi karar kılınmıştı. 1929 Krizi ve 2. Dünya Savaşı da genç cumhuriyetin bu iktisadi politikasını doğrular nitelikte ampirik vakalar olarak vuku bulmuştu zaten. 1945 sonrası liberal demokrasiye geçen genç Cumhuriyet bu atılımla birlikte on yıldır gündemde yer alan Toprak Reformu’nu askıya alıyor ve daha serbesti yanlısı bir yönetime geçiyordu. Bununla birlikte dünyada Bretton Woods adında yeni bir iktisadi sistem kuruluyor ve bu sistem doğrultusunda finansal ve ekonomik istikrar başlıca hedef olarak gözetiliyordu. Strateji ise bugünlerde İthal-İkameci kalkınma olarak bildiğimiz İmport-Substitution modeli olarak belirleniyordu. Demokrat Parti 1950-54 arasında piyasa odaklı bir kalkınma stratejisi izlemiş olsa da iktidarının geri kalan yıllarında ithal-ikame stratejisini benimseyecek ve bu kalkınma modeli 1980 yılında alınan kararlara kadar geçerli olacaktı. 1980 sonrası gelen ekonomik liberalleşme, küreselleşme ve yerelleşme dalgası teknokrat ekonomistler tarafından ayakta alkışlanacak ve hatta bazı akademisyenler 1980 öncesi Cumhuriyet ekonomisini Nehru/Nasser çizgisinde üçüncü dünyacı, otarşik ve arkaik bir model olarak tasvir edeceklerdi. Liberalizasyon dalgası sadece ekonomiye değil politik ve kültürel hayata da tesir edecek ve ekonomik hayatta gerçekleşen polarizasyon ve atomizasyonun politik ve kültürel yansıması olduğu gerektiği yanılsaması vuku bulacaktı. Bunu Anti Kemalizm muhiplerinin Marx’in ekonomik altyapı kültürel üstyapıyı belirler tezine ya da Gramscian hegemonya konseptine bağlamak oldukça mümkün. Ekonomik altyapının üstyapıyı belirleyeceği tezinin doğruluğu tartışma konumuz değil ama Anti Kemalist cephenin ekseriya kültürel marksizmle hemhal olmuş kişilerden oluştuğunu göz önünde bulundurursak pek de önemsiz bir nüans olmadığını belirtmek elzem. 3) Entelektüel Tutuculuk/Düşünsel Tembellik: Mevcut sistemdeki arızaları sistemin tüm geçmişine mal etmeye çalışan kültürel elit sistemi muhakeme edecek bilgiden yoksun olmasına rağmen postmodern diskurdan edindiği yöntemler ile kendine olmayan bir sistem(ya da canavar demek daha doğru olur sanırım) icat eder ve bunu olabildiğince yüzeysel bir şekilde kah çarpıtarak kah yanıltarak genelleştirmeye çabalar. Sadeleştirmek gerekirse sözüm ona entelektüel olan kişi mevcut arızaları aslında var olmayan bir X konseptine bağlayarak kendine her türlü problemde suçlayacak bir canavar yaratmış olur. Örneklerini saymakla bitiremem. Marksistlerin birbirinden farklı dinamikleri olan ve her ülkede/bölgede farklı şekillerde serpilen ekonomik sistemleri Kapitalizm konsepti altında birleştirmeleri ya da üçüncü dalgacı radikal feministlerin gündelik hayat ya da politik mevzularla alakalı hemen hemen her şeyi Patriyarka canavarına bağlamaları akla gelen ilk örneklerden birkaçı. Böylelikle süreç entelektüel gelişimini asla tamamlayamamış, kantitatif düşünme stilini asla edinmemiş ve kelimelerle kafayı bozmuş sözüm ona edebi/kültürel eleştirmen vasfındaki birtakım pseudo-entelektüelin bu zayıflıklarını Kemalizm adı altında bir canavar ideolojisi yaratmasıyla sonuçlanmıştır 4) Yüzeysellik/İndirgemecilik: Bu da üçüncü maddeyle ilintili olsa da başka nüveler barındıran apayrı bir problem. Sözüm ona Kemalizm kavramsallaştırmasına a priori olarak biat etmiş akademik elit bu kavramsallaştırmayı ya oldukça indirgemeci bir şekilde yapmakta ya da olayları&olguları tarihsel cenderesinden çıkartıp 1968 sonrası icat edilmiş abuk kavramlarla etüt etmeye çalışmaktadır. Bunu 19. yüzyılın başından beri asayiş açısından sıkıntılı bir problem olagelmiş şark meselesinden aldıkları spesifik örneklerden ya da erken Cumhuriyet döneminde bugünün şartlarıyla oldukça komik geçen mizansenler aracılığıyla kavramsallaştırmalarını süslemelerinden anlayabiliriz. Ek olarak, birbirinden farklı gelişim orijinleri ve aşamaları olan modernleşme ve batılılaşma projesinin tek bir merkezden yönetilen şeytani bir sistem olarak görüyorsanız ya entelektüel açıdan düpedüz cahilsiniz ya da konseptleri kendi keyfince çarpıtan postmodern bir şarlatansınız (ya da Socialist Calculation Problem ve Use of Knowledge in Society dediğimiz konseptlerden zerre haberiniz yok). Eğer Kuzey Kore gibi Fanus vaziyetinde bir ülkede yasamıyorsanız tüm toplumsal dinamikleri tek bir merkezden tek bir amaç uğruna kontrol ve seferber etmeniz matematiksel olarak imkansızdır. Bu nedenlerledir ki Kemalizm Antichrist bir ideoloji olarak son 40 yılda entelektüel kamuoyunda ve sonrasında kitlesel medyada kendine oldukça sık yer bulan bir kavram haline gelmiştir. Ne yazık ki tüm araştırmalarıma rağmen Kemalizm adlı şeytani bir sistemin olduğunu iddia eden eleştirmenlerin bu konuda çeşitli edebi kelime oyunları, tarihi bağlamından koparılmış pejoratif örnekler ve soyut kavramsallaştırmalar dışında elle tutulur, ansiklopedik veriye dayalı bir şekilde incelediğini görmek bana nasip olmadı. Aksine bu entelektüellerin Kemalizm kavramını tüm kötülüklerin toplandığı bir meta-anlatı seklinde ele aldığı görülmektedir. Son 20 yılda Kemalizm’e eleştirel olarak yazılmış 3 akademik(pek de akademik değil esasında) çalışmaya değinmeden bu yazıyı bitirmenin yanlış olacağı niyetindeyim. Fikret Başkaya, Sevan Nişanyan ve Atilla Yayla son 20 yılda akademik olarak Kemalizm’i eleştiriye tabi tutan başlıca düşünürlerin başında geliyorlar. Başkaya malum kitabında 1968 sonrası oluşan etnik ve dini kimlik siyasetinin tesiriyle Kemalizm’i tekçi ve Bonapartist olmakla eleştiriyorken Nişanyan 1989 sonrasının getirdiği özgür ve liberal dünya perspektifi ile Kemalizm’i bir diktatörlük ideolojisi olarak betimliyor. Bu iki yazardan daha geç olarak Atilla Yayla ise muhafazakar-mukaddesatçı bir klikten geldiği için bu hususta 2000’lere kadar pek konuşmamayı tercih etse de bir aşamadan sonra Kemalizm konseptini liberal ve çoğulcu bir perspektiften eleştiren başlıca eleştirmenlerden biri olmuş ve bu sayede hatırı sayılır bir reputasyon da elde etmiştir. Bahsi geçen üç yazarın entelektüel eğilimlerini ayrı ayrı analiz etmekle yazıyı gereksiz yere uzatmış olurum ama sadece şunu söylemek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sözüm ona ‘bu’ akademisyenler Kemalizm üzerine yaptıkları çalışmalarda pek de titiz davranmamış ve Cumhuriyet projesini incelerken birtakım spesifik örnekleri pik ederek tarihsel realiteleri alenen çarpıtma girişimlerine mükerrer kereler başvurmuşlardır. Yukarıda bahsi geçen üç kişinin de hem Kemalizm konseptine sundukları katkılar hem de diğer çalışmaları akademik açıdan şaibe doludur ve pek çoğu pervasızca intihal ürünü tezlerdir. Meselenin Türk tarafında yer alan ya da Enternasyonal boyutunu temsil eden postmodernist entelektüel kanadın Cumhuriyet tarihi üzerine titiz çalışmalar yapan Bernard Lewis, Andrew Mango, İlber Ortaylı, Halil İnalcık ve Zafer Toprak gibi akademisyenlerle akademik kalite açısından boy ölçüşebilme şansı yoktur. Postmodern ve çoğulcu bir vizyon ile tek parti yönetimini ve sonrasını Kemalist tahakküme indirgeyen fikri tembellik mustaribi bu sözde-entelektüeller Lewis ya da Toprak gibi kendi alanlarının önde gelen akademisyenleriyle canlı yayına çıkıp bu kavramı tartışma kapasitesinden yoksundurlar çünkü her türlü kötülüğün müsebbibi olarak gördükleri Kemalist tahakküm kantitatif ya da ampirik herhangi bir bulgudan yola çıkarak değil, kavramlarla ve kelimelerle kafayı feci halde bozmuş birtakım kültürel/edebi çalışmalar muhibi akademisyenlerin takıntılarının mükerrer kereler dile getirilmeleri sonucu inşa edilmiştir. Evet, Kemalizm diye bir şey yoktur. Elbette dönemin kayıtlarında ve daha sonraları da bu kavram ara sıra tedavüle sokulacak ama asla 1968 sonrası değişen dünya paradigmaları sonucu ifade edildiği gibi şeytani bir düzen olarak tasvir edilmeyecekti. Kemalizm en fazla CHF’nin sahip olduğu altı ok ile kavramsal bir zemine oturtulup genelleştirilebilirdi ki, bu altı okun bile zamana ve mekana göre farklı yorumlara maruz kaldığını biliyoruz. Kemalizm 1968 sonrası kendisine yapisokume uğratılacak meta-anlatı arayan Kültürel Marksistler, mevcut anayasal ve laik rejime ilk başından beri düşmanlık besleyen İslamistler ve küreselleşmenin getirdiği ütopyacı fikirlerle müsemma olup hayali düzenlerle efsunlanmış Liberaller tarafından bulunmaz Hint kumaşı niteliğindeydi ve o dönemden bugüne isminin önüne muhalif titrini yapıştıran her er kişi tarafından bol bol kullanıldı. Cumhuriyet tarihini hakikaten hakkaniyetle inceleyen akademisyenler geçmiş 80 yıla Kemalizm gibi cazibeli ve pejoratif bir sticker bulamadıkları için sesleri sürekli olarak cılız kaldı ya da görüşleri asla bütünsel bir şekilde ele alınmadı. bunun yerine ne dediğinden ziyade Kemalizm etiketini parola olarak kullanan sözüm ona muhalif düşünürler çalışmalarının yetkinliği sorgulanmadan el üstünde tutulur oldular ve akademik/medyatik şöhretin kapılarını aralarken; mevcut rejimle hesaplaşma güdüsüne sahip iktidar partisinden de sürekli ikbal beklentisi içerisinde bulundular. İşte  bu yüzdendir ki Kemalizm diye şeytani bir konseptin olmadığını düşünüyor ve ironiktir ki bunun 1968 sonrası hatalı varsayımlarla dünyayı anlamaya çalışan pseudo-akademisyenlerin entelektüel bir mühendislik ürünü olduğu sonucuna kani oluyorum.  

Reklamlar
Bağlantı

Peki Ya Yolları Kim Yapacak?


Mesele ne zaman ülkemizde çok değil 20-25 senelik bir maziye sahip anarşi ve devletsizlikten açılsa artık karikatür klişesi haline gelmiş olan “ana-bacı” metaforu devreye sokularak tüm hararetiyle sürmekte olan tartışma ortamının aniden buz kesmesine vesile olunur ve zaten savunucularının dahi yer yer ütopikliğini kabul ettiği “anarşi” fikri kendi kaderine mahkum bırakılır. Ülkede seviye bu düzeyde seyre dururken anlaşılan o ki ecnebi diyarlarında o eşik çoktan aşılmış olsa ki tartışma gele gele bir noktaya gelmiş ve orada tıkanmış görünüyor. Evet doğru tahmin ettiniz. Mesele devletsiz bir durumda yolları kimin yapacağı mevzusu. Bilhassa söz konusu olan serbest piyasa anarşizmi olduğunda piyasa yanlıların sık sık maruz kaldığı bu soru tatmin edici bir şekilde cevaplanmış görünmüyor. Başlamadan önce bu sorunun özünde retorik bir soru olduğunu ve burada asıl kastedilenin yolların yapımından ziyade yol işletmeciliğinin özelleştirilmesi durumunda oluşacak birtakım sıkıntıların devleti aratacağını vurgulamak olduğunu söylemeliyim. Her ne kadar bazı muğlaklıklar hala daha söz konusu olsa da ben bu konu üzerine şimdiye kadar yaptığım okumalar çerçevesinde kafanızda oluşan belli başlı problemleri ve çözümlerini bir şablon halinde dile getirmeye çalışacağım.

Image

Söz konusu serbest piyasa anarşizmi olunca devletsiz bir düzende mal ve hizmetlerin dağılımını özel ve gönüllü kuruluşların sağlayacağını biliyoruz. Bu aşamada hemen serbest piyasaların kıt kaynakların dağılımı için en iyi düzen olduğu ama bazı mühim hizmetlerin piyasanın insafına bırakılmasının yarardan çok zarar getireceği itirazının gelmesi muhtemeldir. Tıpkı eğitim ve sağlık gibi “yollarımız” da silindir şapkalı, şişko kodomanların ellerine teslim edilemez çünkü bu durum amaçlanan yararı sağlaması bir yana kamusal açıdan oldukça zarar verici durumlara yol açabilir. Gel gelelim kazın ayağının hiç de öyle olmadığı görülür. Peki söz konusu yollar olunca serbest piyasayı devlet karşısında bu kadar avantajlı kılan nedir?

Öncelikle özelleştirilmiş bir karayolu sisteminde free rider problem‘e* yer kalmayacaktır ve dolayısıyla günümüz karayollarının en mühim problemlerinden biri olan trafik sıkışıklığına çözüm bulunabilecektir. Günümüzde karayolları hizmetlerinin yetersiz kalmasında en önemli faktörlerden birisi de bu hizmette arz-talep kanununa tam olarak sadık kalınamamasıdır. (Bkz: Economic Calculation Problem) Trafik sıkışıklığı taşımacılık hususunda altyapı hizmetlerinin aşırı talebe yetersiz kalmasının bir sonucudur.  Pek çok kıtlık problemi gibi bu problemin de serbest piyasanın şekillendirdiği ücret mekanizması sayesinde üstesinden gelinebilir. Peter Samuel, Karayolu Çilesi adlı kitabında Amerika’daki trafik tıkanıklığını Sovyetlerdeki ekmek sırası kuyruğuna benzetir.

Rusya’daki komünizmin başarısızlığını kısaca özetlemek gerekirse bu dükkanlardaki daimi kıtlık problemidir. Süpermarketlerin boş rafları, satış departmanındakilerin ve müşterilerin saatlerce beklemesine yol açmakta hatta yer yer kişisel huzursuzluklara hatta öfkelenmelere mahal vermektedir. Komünizm başarısızdı çünkü dükkanlar işadamlarından ziyade bürokratlar tarafından işletildiği için ve hasılat merkezi hazinede toplandığı için fiyatlar arz ve talebi eşleştirmekte esnek değildi. Güya kapitalist bir ülke olan ABD’de yolların fiyat mekanizmasından ziyade talebe tepkisiz bürokrat tekelinde olması karayollarımızın adeta komünist bir ülkedeki gibi tıkanmasına sebebiyet vermektedir. Maalesef ki ABD’de kalabalık yolları rahatlatacak bir fiyat mekanizması yoktur. Maalesef ABD’de masrafların yolcu ve sürücülerden elde edilen hasılatla var olan kapasiteyi tam teşekküllü olarak kullanıp müşterilerin avantajını maksimize edecek bir sistem yoktur.

Image

Anarchy in the North Korea

Metropolitan Washington Hükümet Konseyi taşımacılık direktörü Ronald F. Kirby‘nin dediği gibi “Çok sık rastlanıldığı üzere kamu sektöründe en basit problemler bile çoğu zaman çözümsüzlüğe terk edilir. Bunun aksine kendi çıkarı peşinde koşan özel sektör ise problemlere hızlı bir şekilde çözüm üretmeye eğilimlidir.” Serbest piyasaların kamuya kıyasla bir başka avantajı ise rekabettir. Rekabet daha iyi hizmetler için bir müşevvik görevi üstlenirken çoğu zaman tekelleşmenin önünde engel oluşturur. Rekabet taraftarları, sık sık rekabetin yol işletmecileri için bir avantaj olduğunu ve işletmecilerin böylelikle daha ucuz yollarla yenilikçi girişimlere yatırım yapabileceğini bunun sonucunda da rekabet gücünü arttıracağını vurgularlar. Bu nedenle, anayollar özelleştirme için ideal yolların başında gelmektedir. Bir yerden bir yere ulaşmanın pek çok alternatifi olabileceği için yol işletmecileri arasında haliyle bir rekabet ortamı oluşacak ve bu da hizmetlerin daha ucuza, daha kaliteli bir şekilde edinilmesine katkıda bulunacaktır. Şayet müşteriler açısından İstanbul-Antalya arasını İzmir üzerinden katetmek Afyon üzerinden katetmekten daha ucuz ise bir müddet sonra müşteriler ilk yolu tercih etmeye eğilimli olacaktır(Tabi burada bir güzergahın diğerinden uzun olması gibi diğer değişkenleri devre dışı bırakarak bu yorumu yapıyoruz <<ceteris paribus rulez>>) Bu noktada getirilen ilk itiraz iki lokasyon arasındaki tüm yolların tek bir işletmecinin elinde toplanması ve haliyle tekel durumu oluşmasıdır. Bu durumda müşteriler tren, uçak, vapur gibi alternatif taşıma araçlarına yönelebilir ve bu da karayolu tekelinin müşterilerini kaybetmemek için gene sürekli tetikte durmasına sebebiyet verir. Kaldı ki aykırı iktisatçı Schumpeter’e göre bir piyasada oluşan tekel durumu pek çok itiraza rağmen piyasanın işleyişini rekabet ortamına kıyasla daha iyi yürütür. Böyle olmasının altında yatan temel itki, tekel olan piyasa aktörünün tekel fonksiyonunu kaybetmemek için sürekli tetikte duracak olması ve dahası her 30-40 senede bir gerçekleşen teknolojik yaratıcı yıkım‘ın sonuçlarına daha uyumlu olmasıdır. Hemen hemen aynı şekilde mahalleler arasındaki cadde ve sokaklar da umumi merdiven veya sokaklararası dar geçitler gibi kooperatif yaşam biçimlerinde, kat mülkiyetinde ve etrafı duvarlarla çevrili sitelerde olduğu gibi kar amacı güden şirketlerce yapılabilir. Yerel düzeyde hizmet veren kuruluş sürücülerin yolları ücretli veya bedava kullanabileceğini belirtecek bunun dışında müteahhitler arasında da daha iyi hizmeti sağlayabilmek için bir rekabet ortamı oluşacak ve bundan gene tüketici kazançlı çıkacaktır.

Image

Haters gonna hate, statist wanna state!

Bir başka unsur ise özelleştirmenin altyapı inşasına verilen önemi arttıracağıdır. Bir yola sahip olan özel bir şirket o yolun inşasından önce altyapıyla ilgili birtakım öncüllere yatırım yapmalıdır ki ilerde kazanç kapısı olan yol başını ağrıtmasın. Üstelik, altyapı inşaatı tamamlansa bile şirket yolun ilk baştaki değerini korumak ve hatta artırmak için zamanla oluşacak çeşitli bozuklukları da anında gidermek için çalışacaktır. Eğer hızlı ve yüksek kalitede bir yol bakımı projesi yürütülmezse bu ilerde şirketin hasılat hanesine zarar olarak geri dönecektir. Gene aynı şekilde özel şirketler tarafından işletilen yollarda yol güvenliğinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Herhangi bir olumsuz vakanın şirketin şöhretini kirleteceğini göz önünde bulundurursak şirketin yollardaki uygunsuz görüntüye sebebiyet veren sarhoşları ve diğer pervasız sürücüleri aktif bir şekilde denetim altında tutacağını söylemek mümkündür. B.H.Meyer paralı yolların yol durumunun kalitesindeki en mühim artışı sağlayarak rüştünü ispatladığını belirtmiştir. Gene Street Smart kitabında belirtildiği üzere yolları özelleştirmeleri sonucu Brezilya kaynaklarının %20’sini Kolombiya ise %50’sini tasarruf edebilme imkanına sahip olmuştur.

Paralı yol sistemi, dışsal maliyetlerin içselleştirilebilmesini kolaylaştırır. Özel bir şirket kamu şirketine nazaran yaptığı karayolunun olumsuz etkileri nedeniyle daha kolay bir şekilde sorumlu tutulabilir ve sorunun acilen çözüme kavuşturulması sağlanabilir. Örneğin, kent yakınındaki otobandan gelen gürültüler kent sakinlerini rahatsız edeceği için gürültüyü önleyecek bariyerler inşa edilmesi gerekir. Herhangi bir kamu mercinin bu bariyerleri inşası diğer acil ihtiyaçların fonlanması nedeniyle uzun bir sürece mal olur.  Buna mukabil özel karayolu şirketi ise oluşan gürültü kirliliği yüzünden birtakım hukuki sıkıntılar yaşamamak için bu bariyerleri inşa etmek için kendini zorunlu hisseder dahası bariyerlerin maliyetini de gürültü kirliliğine sebep oldukları için müşterilere yükleyebilir. Bunun dışında özel yollar muhtemelen şimdi olduğundan daha az kriminal vakaya sahiplik edecektir. Bruce L. Benson’ın gözlemlerine göre St.Louis’in özel mekanlarındaki caddelerde suç oranları komşu caddelere göre kat be kat daha azdır. Özgürlük için Piyasa kitabı ise daha da ileri giderek  özel yollarda maliklerin mağdursuz suçlardan ziyade ciddi suçlara odaklanarak daha güvenli olduğunu iddia etmektedir:

Sokaklara hakim olan özel şirketlerin, caddeleri sarhoşlardan, başıbozuklardan ve diğer tehditkarlardan korumak için gerekirse özel koruma tutmaları gerekecektir. Suçlunun herhangi bir caddeyi kullanması yasak olduğu için, suçlu herhangi bir yerde suç işlemeye teşebbüste bulunmakta zorlanacaktır. Öte yandan, özel yol şirketleri insanların giyimleri kuşamları ile ilgilenmeyecektir. İnsanlar dini veya kültürel kıyafetleriyle kendi caddelerinde istediği gibi yürüyebilecektir. Mesela, özel yollarda hiç kimse saldırmazlık ilkesini çiğneyerek sırf çoğunluğun değer yargılarıyla uyuşmuyor diye hippilere, sokaklarda dekolteli veya transparan gezen kadınlara eziyet edemez.

Son olarak özel yollarda yapılan taşımacılık da muhakkak kamu elinden çıkarılacaktır. Peki bunun sonucunda ne olur? Mutualist Kevin Carson, özel taşımacılığın kamu taşımacılığındaki dengesiz ekonomik büyüme sorununu çözeceğini iddia etmektedir. Aynı şekilde kamu denetiminde olan otobüs, taksi ve dolmuş fiyatlandırmasının oldukça sıkı bir şekilde kanun takibinde olması ve bu fiyatları ihlal eden taşımacılara astronomik cezaların kesilmesi dahi kamunun taşımacılık sektörüne vurduğu darbenin özetidir. Gene bu hususta korsan taksi taşımacılığının sistemin acizliğini nasıl ortaya çıkardığı ise Caner Baykal’a ait şu yazıda işlenmiştir.

Yazıda linklerini verdiğim çoğu bilginin yanı sıra konuyla ilgili uzak okumalar yapmak isteyenler için de aşağıya bir okuma listesi sıralıyorum. Tüm bu okumalardan sonra hala daha pervasızca “…peki ya yollar?” diye sormaya yeltenenlere ise Yonca Evcimik’in şu duygusal şarkısından başka verebileceğim hiç bir şey yok maalesef.

Kitap Önerileri:

-For a New Liberty by Murray Rothbard

-The Privization of Roads and Highways by Walter Block

-The Market for Liberty by Morris and Linda Tannehill

-The Machinery of Freedom by David Friedman

-Highway Aggravation by Peter Samuel

-Street Smart

*Free rider problem: Türkçe’ye beleşçi veya bedavacı problemi olarak çevrilebilir. Herhangi bir kamusal hizmete doğrudan veya dolaylı herhangi bir katkısı olmayan birinin dahi hizmete katkısı olanların belirlenmesinin imkansız olması nedeniyle o hizmetten faydalabilmesi durumuna verilen addır. Sendikaya üye olmayan ve sendika aidatı ödemeyen bir işçinin bile sendikanın genel kazanımlarından faydalanması bu kavram üzerine verilen en tipik örneklerden biridir.