Etiket arşivi: laissez-faire

Bir Meta Anlati Olarak Kemalizm


Kemalistler bizim icin ne yapti?

YES, COME TO THINK OF IT, WHAT HAVE KEMALISTS EVER DONE FOR US?

Bugünlerde herkesin suçlamaya alışık olduğu Kemalizm 1930’lu yıllarda yabancı basında Türkiye’nin imajı için yazılmış birkaç eser dışında bahsi bile geçmeyen bir kavramdır. Kavramın ideolojik olarak popüler olması 1960 muhtırası sonrası kendini ilerici olarak tanımlayan gençlerin kendilerini aynı zamanda Atatürkçü/Kemalist olarak tanımlamasına rast gelir. Onun dışında birkaç uçuk kaçık istisnayı saymazsak eğer 1980’lerde post-modern kritiklere tabi tutulana kadar hakkında pek de eleştirel düşünce belirtilmemiştir. Kemalizm’in 1980’den sonra ise bir felaketler ideolojisi haline gelmesinin sebebi ise Türk entelektüel hayatındaki paradigma kayışlarında yatmaktadır. 1960’lara kadar Durkheim/Gökalp hülyalarıyla beslenen entelektüel klik, 1960’larda Marx 1970’lerde Weber ve son olarak 1980’lerde ise Foucault’nun tesiri altına girecektir. 1970-80 döneminde entelektüel kanatta zuhur eden bu paradigma kayması Postmodern Durum’a biat etmiş olduğu için o dönemden önceki tüm konseptleri büyük anlatı olduğu gerekçesiyle reddecektir ki Kemalizm kavramı da bundan nasibini alacaktır. Çok geriye gitmeye gerek yok. Daha 10 sene öncesine kadar birtakım köktendinci ya da aşırı solcu kaçıkları saymazsak Mustafa Kemal Atatürk’ün yönetici elitten sokaktaki manava kadar herkes üzerindeki imajı bir founding father konumundadır. Iş bu kurucu baba durumu 1980’ler sonrası ülkenin yaşadığı çeşitli politik buhranları büyük anlatıların çöküşüne bağlayan ex-solcu yeni liberal postmodernist elitin Mustafa Kemal’e ait her şeyi Kemalizm titri altında birleştirmesine ve mevcut cumhuriyetin 50-60 yıllık birikimi sonucu oluşturduğu politik kurumların ve algının topa tutulmasına vesile olmuştur. 1980’ler sonrası entelektüel kliğe hakim olan postmodernist hava, mevcut cumhuriyetin geçmişte sahip olduğu birtakım negatif özellikleri özenle seçerek tüm bu olumsuzlukları Kemalizm adı ile bir meta-anlatı altında toplamıştır Bunun üstüne 1989’da Soğuk Savaş sonrası gelen çözülme ve rehavet ortamı Türkiye için pek de heyecanlı geçmeyecek ülke belki de Cumhuriyet tarihinin en kaotik 10 yılını geçirecekti. Bu kaos ortamında zaten ağır ağır dönüşüm geçiren Cumhuriyet de Kemalizm titri altında en ağır kritiklere tabi tutulacak ve hatta artık açık açık vadesinin dolduğu beyan ediliyor olacaktır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Söz konusu Kemalizm eleştirilerinin spesifik olarak isabetli olduğu hususlar yok değildi ama buradaki problem yarım yüzyıllık bir geçmişi olan anayasal bir cumhuriyetin farklı dönemlerde farklı güçler tarafından yön verilmiş süreçlerini tek bir konsept ile izah edilmesinin hatalı olması idi. Daha sade olmak gerekirse 1923’ten günümüze kadar olan dönemde tüm yönetimsel ve hiyerarşik birimleri tek bir entite altında birleştirmenin kavramsal olarak hatalı olduğunu belirtmek istiyorum. 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti çeşitli iktidar odaklarının güç savaşlarına tanık olmuş, zamana göre yönetim stili ve politika anlayışı da değişmiş ve revize olmuştur. Bu nedenle demem odur ki hem 1933’teki Korporatist-Solidarist politik anlayışı hem 1980’lerdeki ordu sponsorluğundaki arz yanlı politikaları tek bir başlık altında toplayıp kritiğini yapmak imkansız olduğu kadar bilahare bunu yapmaya çalışmak da saçmalıktır. Kaldı ki 1924’teki Kemal ile 1935’teki Atatürk arasında bile politik ve ahlaki olarak dağlar kadar fark vardır. Birbirinden farklı dinamikleri olan politik süreçleri bulundukları tarihi hazneden süzüp 1968 sonrası icat edilmiş postmodern edebi yöntemlerle eleştirmek pek de akıl alır cinsten olmasa gerek. İroniye bakınız ki postmodern dervişlerin diline doladıkları ‘Everything is a social construct’ geyiği esasında kendi kavramsallaştırmaları için geçerlidir. Kah Kemalizm kah 2004 sonrası popüler olmuş Ulusalcı kavramı postmodern değerlere biat etmiş kültürel liberaller tarafından üretilmiştir, daha doğrusu onların deyimiyle birer sosyal inşa ürünü basit kavramsallaştırmalardan öte bir şey değildirler. Bunun ötesinde CHP’nin altı ilkesi dışında Kemalizm diye tabir edebileceğimiz sistemli bir politik ajandaya sahip olan bir ideoloji ya da doktrin yoktur. Bu kavram 1968 havadislerinin yukarıda belirtilen iklimi yeşertmesi sonucu günah keçisi olmuş manasız bir yaftadan öte bir şey değildir. Peki Kemalizm ne oldu da bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde günah keçisi oldu diye sorarsanız birkaç nedeni var. 1) Değişen Entelektüel Paradigmalar: 1968 olayları aktivist sol için mühim olduğu kadar entelektüel sol için de bir kırılma noktasıydı. Bu tarihten sonra mevcut yapılar kökten bir şekilde sorgulanmaya başlanacak hatta yer yer Modernite adı verilen bir başka meta-anlatının reddiyesine kadar varan ateşli ve bir o kadar da fanatizan fikirler ana akim haline gelecekti. Foucault, Lyotard, Baudrillard, Derrida, Said, Kristeva, İrigaray gibi pseudo-entelektüellerin Aydınlanma Projesi’nden Modernite’ye kadar hemen hemen her şeyi yapisokume uğratma çabası akademik çevrelerde şok etkisi yaratmış ve modern dünyanın postmodern şeyhleri bu karambol ortamında Humanities disiplinlerinde akıl almaz tahribatlara yol açmışlardı. Zamanın postmodern şeyhleri içinden çıktıkları batı medeniyetinin birer ferdi olmayı reddedip onu bir Antichrist’a dönüştürmekle yetinmiyor aynı zamanda çeşitli olaylar ve olgular karşısında ciddi çelişkiler barındıran tutumlar sergiliyordu. İktidar üzerine düzdüğü tenkitleriyle ünlü Foucault bir yanda Marksist olarak başladığı entelektüel hayatını liberteryen piyasa taraftarı Hayek ve Mises’in fikirlerini kucaklayarak sürdürürken es zamanlı olarak İran Devrimi’nin ruhani önderi Humeyni’ye ‘ruhsuz dünyanın ruhu’ diyordu. Keza Derrida’nin Nazilerle olan flörtüne ya da Baudrillard’in El-Kaide teröristlerine Le Monde’dan yolladığı selamına değinmeye gerek bile yok. Buradaki problem gayet sarih bir şekilde görünmektedir. Bunun Türkiye’deki yansıması olarak ise Birikim Dergisi etrafında şekillenen farklı eğilimlere sahip yeni solcu/kültürel Marksist’in Cumhuriyet karşısında takındığı gülünç tavır örnek gösterilebilir. Bu zatlara göre Cumhuriyet başarısız olmuş bir Aydınlanma Projesidir ve sahip olduğu iddia ettiği tepeden inmeci elitist üstünlüğü de Kemalizm adı altında ezilen halka dayatarak kendini yeniden üretmektedir. Kemalizm’e yönelik postmodern kritikleri kullanarak prim yapan zatların başında Murat Belge, Baskın Oran, Cengiz Çandar ve Ahmet İnsel gibi Birikim Dergisi etrafında kümelenmiş kliği saymak pek de hatalı olmayacaktır. Bu zatların hepsinin de ortak özellikleri mahir olduklarını iddia ettikleri mesleklerinde vasat bir fikir işçisi konumunda olabilecek iken Kemalizm Antichrist’ini şahlandırmaları sayesinde hatırı sayılır bir entelektüel şöhret elde etmiş olmalarıdır. Katliam kıvamındaki çevirileri ve Kültürel Marksizm’den esinlenmiş edebi kritisizmi ile Murat Belge, üçüncü dünyacı tezlerle kafası bulanmış Baskın Oran, Özal ve Erdoğan gibi despotik eğilimler taşıyan liderlere sempatiyle yaklaşan gasteci parçası Cengiz Çandar ve Marksizm dinine biat etmiş bir kesin inançlı olarak Ahmet İnsel entelektüel kamuoyunda bir müddet sonra mainstream haline gelecek Anti Kemalizm korosunun popüler medyadaki başlıca figürleri olacaktı. Bu eleştirmenlerin hepsinin farklı bir çıkış noktası ve meşguliyeti vardı ama Kemalizm adlı Antichrist inşa edilirken el birliğiyle çalışmışlar ve bu uğurda kah köktendinci teröristler ile kah insan azmanı Marksist terör örgütleri ile entelektüel işbirliği yapmaktan çekince duymamışlardır. 
2) Değişen Ekonomik Dengeler: 1970’ler ile birlikte dünya yeni ekonomik krizler tecrübe ediyor ve bunun sonucunda 40 yıldır egemen olan Keynezyen paradigma mevziiye çekilirken Hayek/Friedman ekolünün on plana çıkardığı ve karşıtları tarafından neoliberalizm şeklinde tasnif edilen ekonomik görüş siyasi karar alıcılar tarafından hızla benimseniyordu. Bunun sonucunda 24 Ocak 1980 kararları ile birlikte Türkiye de bu yeni sisteme adım atacak ve küçük istisnalar dışında 1930 yılından beri aynı şekilde çalışmakta olan iktisadi mekanizmasını reforma tabi tutacaktı. Düğümün çözülmeye başladığı yer de 1980’lerin sonunda başlıyordu zaten. Yeni kurulan cumhuriyetin yerli sermaye yoksunluğu ve beşeri sermayenin elverişsiz olması sebebiyle batı tarzı market-friendly bir kapitalizmle kalkınması imkânsızdı. Bu nedenle devlet güdümünde ve önceliğinde özel sektörle işbirliği ve dayanışma içerisinde olan Korporatist bir kalkınma stratejisinin benimsenmesi karar kılınmıştı. 1929 Krizi ve 2. Dünya Savaşı da genç cumhuriyetin bu iktisadi politikasını doğrular nitelikte ampirik vakalar olarak vuku bulmuştu zaten. 1945 sonrası liberal demokrasiye geçen genç Cumhuriyet bu atılımla birlikte on yıldır gündemde yer alan Toprak Reformu’nu askıya alıyor ve daha serbesti yanlısı bir yönetime geçiyordu. Bununla birlikte dünyada Bretton Woods adında yeni bir iktisadi sistem kuruluyor ve bu sistem doğrultusunda finansal ve ekonomik istikrar başlıca hedef olarak gözetiliyordu. Strateji ise bugünlerde İthal-İkameci kalkınma olarak bildiğimiz İmport-Substitution modeli olarak belirleniyordu. Demokrat Parti 1950-54 arasında piyasa odaklı bir kalkınma stratejisi izlemiş olsa da iktidarının geri kalan yıllarında ithal-ikame stratejisini benimseyecek ve bu kalkınma modeli 1980 yılında alınan kararlara kadar geçerli olacaktı. 1980 sonrası gelen ekonomik liberalleşme, küreselleşme ve yerelleşme dalgası teknokrat ekonomistler tarafından ayakta alkışlanacak ve hatta bazı akademisyenler 1980 öncesi Cumhuriyet ekonomisini Nehru/Nasser çizgisinde üçüncü dünyacı, otarşik ve arkaik bir model olarak tasvir edeceklerdi. Liberalizasyon dalgası sadece ekonomiye değil politik ve kültürel hayata da tesir edecek ve ekonomik hayatta gerçekleşen polarizasyon ve atomizasyonun politik ve kültürel yansıması olduğu gerektiği yanılsaması vuku bulacaktı. Bunu Anti Kemalizm muhiplerinin Marx’in ekonomik altyapı kültürel üstyapıyı belirler tezine ya da Gramscian hegemonya konseptine bağlamak oldukça mümkün. Ekonomik altyapının üstyapıyı belirleyeceği tezinin doğruluğu tartışma konumuz değil ama Anti Kemalist cephenin ekseriya kültürel marksizmle hemhal olmuş kişilerden oluştuğunu göz önünde bulundurursak pek de önemsiz bir nüans olmadığını belirtmek elzem. 3) Entelektüel Tutuculuk/Düşünsel Tembellik: Mevcut sistemdeki arızaları sistemin tüm geçmişine mal etmeye çalışan kültürel elit sistemi muhakeme edecek bilgiden yoksun olmasına rağmen postmodern diskurdan edindiği yöntemler ile kendine olmayan bir sistem(ya da canavar demek daha doğru olur sanırım) icat eder ve bunu olabildiğince yüzeysel bir şekilde kah çarpıtarak kah yanıltarak genelleştirmeye çabalar. Sadeleştirmek gerekirse sözüm ona entelektüel olan kişi mevcut arızaları aslında var olmayan bir X konseptine bağlayarak kendine her türlü problemde suçlayacak bir canavar yaratmış olur. Örneklerini saymakla bitiremem. Marksistlerin birbirinden farklı dinamikleri olan ve her ülkede/bölgede farklı şekillerde serpilen ekonomik sistemleri Kapitalizm konsepti altında birleştirmeleri ya da üçüncü dalgacı radikal feministlerin gündelik hayat ya da politik mevzularla alakalı hemen hemen her şeyi Patriyarka canavarına bağlamaları akla gelen ilk örneklerden birkaçı. Böylelikle süreç entelektüel gelişimini asla tamamlayamamış, kantitatif düşünme stilini asla edinmemiş ve kelimelerle kafayı bozmuş sözüm ona edebi/kültürel eleştirmen vasfındaki birtakım pseudo-entelektüelin bu zayıflıklarını Kemalizm adı altında bir canavar ideolojisi yaratmasıyla sonuçlanmıştır 4) Yüzeysellik/İndirgemecilik: Bu da üçüncü maddeyle ilintili olsa da başka nüveler barındıran apayrı bir problem. Sözüm ona Kemalizm kavramsallaştırmasına a priori olarak biat etmiş akademik elit bu kavramsallaştırmayı ya oldukça indirgemeci bir şekilde yapmakta ya da olayları&olguları tarihsel cenderesinden çıkartıp 1968 sonrası icat edilmiş abuk kavramlarla etüt etmeye çalışmaktadır. Bunu 19. yüzyılın başından beri asayiş açısından sıkıntılı bir problem olagelmiş şark meselesinden aldıkları spesifik örneklerden ya da erken Cumhuriyet döneminde bugünün şartlarıyla oldukça komik geçen mizansenler aracılığıyla kavramsallaştırmalarını süslemelerinden anlayabiliriz. Ek olarak, birbirinden farklı gelişim orijinleri ve aşamaları olan modernleşme ve batılılaşma projesinin tek bir merkezden yönetilen şeytani bir sistem olarak görüyorsanız ya entelektüel açıdan düpedüz cahilsiniz ya da konseptleri kendi keyfince çarpıtan postmodern bir şarlatansınız (ya da Socialist Calculation Problem ve Use of Knowledge in Society dediğimiz konseptlerden zerre haberiniz yok). Eğer Kuzey Kore gibi Fanus vaziyetinde bir ülkede yasamıyorsanız tüm toplumsal dinamikleri tek bir merkezden tek bir amaç uğruna kontrol ve seferber etmeniz matematiksel olarak imkansızdır. Bu nedenlerledir ki Kemalizm Antichrist bir ideoloji olarak son 40 yılda entelektüel kamuoyunda ve sonrasında kitlesel medyada kendine oldukça sık yer bulan bir kavram haline gelmiştir. Ne yazık ki tüm araştırmalarıma rağmen Kemalizm adlı şeytani bir sistemin olduğunu iddia eden eleştirmenlerin bu konuda çeşitli edebi kelime oyunları, tarihi bağlamından koparılmış pejoratif örnekler ve soyut kavramsallaştırmalar dışında elle tutulur, ansiklopedik veriye dayalı bir şekilde incelediğini görmek bana nasip olmadı. Aksine bu entelektüellerin Kemalizm kavramını tüm kötülüklerin toplandığı bir meta-anlatı seklinde ele aldığı görülmektedir. Son 20 yılda Kemalizm’e eleştirel olarak yazılmış 3 akademik(pek de akademik değil esasında) çalışmaya değinmeden bu yazıyı bitirmenin yanlış olacağı niyetindeyim. Fikret Başkaya, Sevan Nişanyan ve Atilla Yayla son 20 yılda akademik olarak Kemalizm’i eleştiriye tabi tutan başlıca düşünürlerin başında geliyorlar. Başkaya malum kitabında 1968 sonrası oluşan etnik ve dini kimlik siyasetinin tesiriyle Kemalizm’i tekçi ve Bonapartist olmakla eleştiriyorken Nişanyan 1989 sonrasının getirdiği özgür ve liberal dünya perspektifi ile Kemalizm’i bir diktatörlük ideolojisi olarak betimliyor. Bu iki yazardan daha geç olarak Atilla Yayla ise muhafazakar-mukaddesatçı bir klikten geldiği için bu hususta 2000’lere kadar pek konuşmamayı tercih etse de bir aşamadan sonra Kemalizm konseptini liberal ve çoğulcu bir perspektiften eleştiren başlıca eleştirmenlerden biri olmuş ve bu sayede hatırı sayılır bir reputasyon da elde etmiştir. Bahsi geçen üç yazarın entelektüel eğilimlerini ayrı ayrı analiz etmekle yazıyı gereksiz yere uzatmış olurum ama sadece şunu söylemek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sözüm ona ‘bu’ akademisyenler Kemalizm üzerine yaptıkları çalışmalarda pek de titiz davranmamış ve Cumhuriyet projesini incelerken birtakım spesifik örnekleri pik ederek tarihsel realiteleri alenen çarpıtma girişimlerine mükerrer kereler başvurmuşlardır. Yukarıda bahsi geçen üç kişinin de hem Kemalizm konseptine sundukları katkılar hem de diğer çalışmaları akademik açıdan şaibe doludur ve pek çoğu pervasızca intihal ürünü tezlerdir. Meselenin Türk tarafında yer alan ya da Enternasyonal boyutunu temsil eden postmodernist entelektüel kanadın Cumhuriyet tarihi üzerine titiz çalışmalar yapan Bernard Lewis, Andrew Mango, İlber Ortaylı, Halil İnalcık ve Zafer Toprak gibi akademisyenlerle akademik kalite açısından boy ölçüşebilme şansı yoktur. Postmodern ve çoğulcu bir vizyon ile tek parti yönetimini ve sonrasını Kemalist tahakküme indirgeyen fikri tembellik mustaribi bu sözde-entelektüeller Lewis ya da Toprak gibi kendi alanlarının önde gelen akademisyenleriyle canlı yayına çıkıp bu kavramı tartışma kapasitesinden yoksundurlar çünkü her türlü kötülüğün müsebbibi olarak gördükleri Kemalist tahakküm kantitatif ya da ampirik herhangi bir bulgudan yola çıkarak değil, kavramlarla ve kelimelerle kafayı feci halde bozmuş birtakım kültürel/edebi çalışmalar muhibi akademisyenlerin takıntılarının mükerrer kereler dile getirilmeleri sonucu inşa edilmiştir. Evet, Kemalizm diye bir şey yoktur. Elbette dönemin kayıtlarında ve daha sonraları da bu kavram ara sıra tedavüle sokulacak ama asla 1968 sonrası değişen dünya paradigmaları sonucu ifade edildiği gibi şeytani bir düzen olarak tasvir edilmeyecekti. Kemalizm en fazla CHF’nin sahip olduğu altı ok ile kavramsal bir zemine oturtulup genelleştirilebilirdi ki, bu altı okun bile zamana ve mekana göre farklı yorumlara maruz kaldığını biliyoruz. Kemalizm 1968 sonrası kendisine yapisokume uğratılacak meta-anlatı arayan Kültürel Marksistler, mevcut anayasal ve laik rejime ilk başından beri düşmanlık besleyen İslamistler ve küreselleşmenin getirdiği ütopyacı fikirlerle müsemma olup hayali düzenlerle efsunlanmış Liberaller tarafından bulunmaz Hint kumaşı niteliğindeydi ve o dönemden bugüne isminin önüne muhalif titrini yapıştıran her er kişi tarafından bol bol kullanıldı. Cumhuriyet tarihini hakikaten hakkaniyetle inceleyen akademisyenler geçmiş 80 yıla Kemalizm gibi cazibeli ve pejoratif bir sticker bulamadıkları için sesleri sürekli olarak cılız kaldı ya da görüşleri asla bütünsel bir şekilde ele alınmadı. bunun yerine ne dediğinden ziyade Kemalizm etiketini parola olarak kullanan sözüm ona muhalif düşünürler çalışmalarının yetkinliği sorgulanmadan el üstünde tutulur oldular ve akademik/medyatik şöhretin kapılarını aralarken; mevcut rejimle hesaplaşma güdüsüne sahip iktidar partisinden de sürekli ikbal beklentisi içerisinde bulundular. İşte  bu yüzdendir ki Kemalizm diye şeytani bir konseptin olmadığını düşünüyor ve ironiktir ki bunun 1968 sonrası hatalı varsayımlarla dünyayı anlamaya çalışan pseudo-akademisyenlerin entelektüel bir mühendislik ürünü olduğu sonucuna kani oluyorum.  

Reklamlar

Batı Düşmanlarının Karakteristikleri-2: Antikapitalizm


Amerika’nın liderliğindeki bu Batılı uygarlığın değerleri yok edilmiştir. Özgürlük, insan hakları ve hümanizmadan söz eden o nefret yüklü sembolik kuleler yok edilmiş, yanıp gitmiştir. – Usame Bin Ladin

Oksidentalizm, Avrupa ve İngilizce konuşan ülkeler hakkında ayrımcı ve yer yer insanlık dışı görüşlere yer veren ve genellikle batılı olmayan ülkelerdeki Batı karşıtlığını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Başlamadan önce çok yapılan bir kavram kargaşasını düzeltmek gerekirse Oksidentalizm(Garbiyatçılık), Oryantalizm’in(Şarkiyatçılık) zıttı değildir. Oryantalizm, Batı’nın Doğu’yu çarpık bir biçimde algılayarak yanlış yansıtmasının genel adı iken çoğu zaman Doğu’ya getirilen eleştirileri baştan savmak için bir kılıf olarak kullanılmaktan ibarettir. Oksidentalizm ya da bir başka deyişle Garbiyatçılık, kısaca Batı düşmanlarının Batı hakkındaki tahlillerinin çarpıklığına odaklanır ama burada dikkat edilmesi gereken husus “Batı” kavramının coğrafi bir anlamdan ziyade manevi bir anlama sahip olmasıdır. Keza Şarkiyatçılıkta Doğu düşmanlarının Batılı olduğu vurgulanırken Oksidentalizm için aynı şey geçerli değildir. Az önce de bahsedildiği gibi Batı coğrafi bir betimlemeden ziyade bir kültürü ve uygarlık düzeyini temsil etmektedir. Bundan ötürü Avustralya ve 2.Dünya Savaşı sonrası Japonya sık sık Batı olmakla itham edilirken Oryantalizm’in Batılıların Latin Amerika üzerine olan çarpık düşünceleri için kullanılmasının mümkünatı yoktur. Oksidentalizm, Batı’nın kendi içindeki eleştirel çevrelerden çıkmış iken Oryantalizm için aynı şey söz konusu değildir. Bu ikisi arasındaki kavram kargaşasına bir nebze olsun açıklık getirebildiysek eğer Batı düşmanlarının belli başlı karakteristiklerini anlatabiliriz.

Oksidentalistlerin ikinci karakteristiği ise Kapitalizm karşıtı olmalarıdır (İlki için tıklayınız). Entelektüel hayatımızda ve reel politikte ilericisinden tut gericisine, sağcısından tut solcusuna, en totaliterinden en özgürlükçüsüne kadar hemen hemen herkes Kapitalizm karşıtıdır. Kapitalizm yanlılarına Sağ veya karşıtlarına İlerici adını vermek en basitinden sadece bir yanılgıdan ibarettir.

Hikaye edildiği üzere Batı bir endüstriyel devrim yaşamış ve bu da onu dünyanın başka köşelerindekinden daha zengin yapmış ama aynı zamanda da geçmişteki geleneksel tarım toplumundan köklerini kopartmıştır. Endüstrileşme bilim ve teknolojinin kesintisiz uygulanmasını gerektirir ve gerektirdiği için endüstri toplumunda nesnelerin akılcıl üretimi, onların nasıl işlediğini sebep-sonuç bağını soruşturmaya, bu toplumlar zorunlu olarak dünya pazarıyla uyumlu serbest bir ekonomiye ve laisizme yönelmişlerdir.  Bu modernleşme görüşü, geleneksel üretim şekillerinden ve dinden kopmaya çalışan ve bilhassa Batılı olmayan ülkelerin reform yanlılarına inandırıcı gelmektedir ve aslına bakılırsa bu görüşün haklılık payı yüksektir. Ne var ki ve ne yazık ki vardıkları sonuç onları tam tersine uç noktalara itmekte ve bu tip ülkelerde aynı şey kendilerine başkaldıran antikapitalist, köktendinci ittifakı için de geçerli olmaktadır. 

1930’larda Japonya’da Batı Modernizminin üstesinden gelme arzusu, sağ kanat şoven çevrelerde olduğu kadar Marksist entelektüeller arasında da son derece yaygındı. Batının çürümüş değerler sistemine ve iktisadi ekolüne bir tepki olarak doğan Faşizm ve Nazizm, öjeniks taraftarı ırkçılardan destek gördüğü kadar Marx’ın şakirtleri tarafından da alkışlanıyordu. Neo-conservativism’in kurucusu Leo-Strauss ile Yeni Sol’un peygamberi Herbert Marcuse’in tezleri de söz konusu Liberal Kapitalizm olunca birbirine paraleldi. Heidegger’in himayesi altındaki Marcuse, “Liberal hoşgörü baskı amacına yöneliktir” diyerek Batı toplumuna acımasızca saldırdı ki, onun bu argümanı 1930’ların Faşist saldırılarında da yankılanmıştı. Sorel’den etkilenen Antonio Gramsci, 1930’larda ortaya attığı Hegemonya teorisi ile adından çok söz ettirdi. Bu teoriye göre Liberal Kapitalizm, hakimiyetini sürdürmek için kendinden olmayanları ve emri altındakileri hegemonyası altına alıp, kendini yeniden üretmek zorundadır. Kuşkusuz Gramsci, Kapitalist üretim ve tüketim ağının asla kontrol veya manipule edilemeyecek kadar kompleks olan yapısını gözardı etmiş ve bünyesinde yaşayan akılcı insanları edilgen kılarak ilginç bir Faşizme kapı aralamıştır. Garip bir Nazi filozofu ve siyaset bilimcisi olan Carl Scmitt’in Kapitalist Modernizm’e yönelttiği eleştiriler, 1960’larda yükselen Batı karşıtı Yeni Sol için kutsal mahiyetindeydi.

Gelgelelim, bu kutsal antikapitalist ittifak hususunda adını anmamakla büyük hata yapacağımız bir kişi var. Bu kişinin ortaya attığı fikirleri kutsal metin olarak belleyen 20.yüzyıl cevval devletlüleri 200 milyon insanın ölümüne sebep olmuş ve pek çok insanlık vahşetinin müsebbibi olmuştu. Hepinizin bildiği gibi bu kişi Karl Marx’tan başkası değildi. Tıpkı Postmodernizm gibi Sosyalizm de gene Karl Marx’ın ifade ettiği şekliyle “bilimsel” olarak sanayileşmiş Batı Kapitalizminin göbeğinde doğmuştu. Marx ve Engels, Komünist Manifesto’da “burjuvazi kırsal kesimi şehirlilerin yönetimine bağımlı kıldı… Çok büyük şehirler yarattı… Barbar ve yarı barbar ülkeleri uygar olanlara muhtaç yaptı” diye yazdılar. Ve bu durumun küresel bir proleter ihtilali hazırlayacağını umutla öngörmüşlerdi. Marx aynı zamanda Kapitalizm karşıtlığını koyu bir ırkçılıkla süslemişti. Bir hahamın zehir zemberek torunu olan Marx bir zamanlar şöyle demişti: “Para, İsrail’in, kendinden önce gelen hiçbir Tanrı’yı kabul etmeyen kıskanç Tanrı’sıdır. Para insanoğlunun bütün Tanrılarını alçalttığı gibi onları birer emtia haline getirir.” Marx ayrıca, “Tahvil Yahudi’nin asıl Tanrı’sıdır” demiştir. Buna benzer antisemitizmle yoğrulmuş servet düşmanı ifadeler sadece Marx’a özgü olmamakla birlikte Holocaust öncesi pek çok solcu münevver tarafından içtenlikle sahipleneliyordu. 19. yüzyılda Anarşizm’den tut Fabian Sosyalistlerine kadar hemen hemen her antikapitalist hareketin diline antisemitizm kadar yerleşen başka bir şey daha yoktur demek yanlış olmaz. Marx’ın kendi dönemindeki entelektüel rakibi Bakunin’den, ılımlı Fabian sosyalistlerinin kurucu babalarından H.G. Wells’e kadar geniş bir yelpazede bu rezalet üslup kabul görüyordu. Aynı zamanda böylesi bir dil kullanımı, daha sonra da belki içlerinden bazıları İslam’ın kutsal metinlerini okumadan Marx’ın metinlerini okumuş bazı radikal İslamcılar tarafından da benimsenmiştir. Kim bilir belki de Adolf nam bir Germen çıkıp da tüm Yahudi’lerin kökünü kazımak gibi bir çılgınlığa girişmeseydi belki de etrafımız hala Yahudi’lerin ne denli burjuva köpeği olduğunu anlatan antikapitalist fikir tacirleriyle dolu olurdu.

Entelmiş gibi çek panpa!

Batı’yla ilişkilendirilen burjuva kapitalizmi sık sık karşı cephedeki materyalistler ve dincilerce fetişist olmakla suçlanmaktadır. Dinci Oksidentalistler Batı’nın paraya ve emtiaya tapışını paganların ağaçlara ve taşlara tapışıyla eşdeğer görüp asıl bağlanılması gereken ruhsal düzenden çok uzak bulurlar. Hakeza Marksistler de kapitalist emtia tapınışını dinin aldatıcılığına benzetirler. Bazı İslamcı Oksidentalistler ise din ile Marksizm’in karmaşık bir füzyonunu oluşturarak değişik görünümde bir Batı karşıtlığına bürünmüştürler. Bu tip Oksidentalistlere en güzel örnek İran Devrimi’nin entelektüel öncüsü Ali Şeriati’ydi.  Şeriati, piyasa fetişizmi gibi Marksist temaları Batı’nın İslamcı eleştirilerine uygun bulmuştu. Şeriati Batı’ya pek çok kötülük atfetmiştir ve emperyalizm, enternasyonalizm, Siyonizm, kolonyalizm, çok uluslu şirketler ve benzerlerinin Batı’nın büyüsü altındaki memleketler tarafından ithal edildiğini söylemiştir ama bütün bunlardan da kötü olan “Garbzadegi“dir, yani Batı kültürünün körü körüne, aptalca, sahiplenilmesi. Elbette Şeriati’nin antikapitalist vizyonu ve Marksizme yaklaşımı arasında çelişkili bir tutum söz konusudur. Şeriati, Marksizmi toplumun analizi için bir araç olarak kullanmakta ve Marksistleri dinsiz kafirler olarak görmektedir ama onu Marksizm’den ayıran taklit olduğu kadar aslidir de. Taktik açıdan kitlelerin sadece büyük sevgi ve saygı gösterdikleri bir ideolojinin yardımıyla kazanabileceklerini düşünüyordu; yani dinle. Ne var ki Marksistlerin mecazi olarak düşündükleri fetişizmi o gerçek bir radikal Şii olarak hakiki putperestlik olarak görüyordu.

Kapitalist Modernite’nin bir başka boyutu olan şehirleşme karşıtlığı ise fikirleri pek çok çılgın devrimciye realist bir veçhe kazandırmış olan Mao’da vücut bulmaktaydı. Burjuvazi Batı’dan nefret eden herkes için, Maoizm kapitalist yabancılaşmadan, şehirleşmenin getirdiği çöküşten, Batı emperyalizminden, bencil bireycilikten, soğuk akılcılıktan, modern kural tanımazlıktan kurtuluşu ifade ediyordu. Mao’nun aydınlığında insani bağlar yeniden kurulacak, hayat yeniden derin bir anlam kazanacak ve insanlar yeniden güzel, mutlu günler için bir inanç sahibi olacaktı. Mao, kendini bütün Üçüncü Dünya’nın öncü savaşçısı olarak görüyordu. Hakeza Mao’nun batılı sempatizanlarının gözünde yeri de pek farksız değildi. Mao’nun ana hedefi “Batılı” şehirli burjuvaziydi. 1951 sonbaharında burjuva kapitalistlere ve entelektüellere karşı bir dizi kanlı kampanyayı uygulamaya koyuldu. Mao’ya göre entelektüeller burjuva ideolojilerinden, özellikle de bireysellikten ve Amerikan yandaşlığından temizlenmeliydi. Bu entelektüellerin küçük bir kısmı çalışma kamplarına yollanırken en büyük suçlular ise yakalandıkları yerde infaz edilmişlerdi. Şehirli orta sınıfa yapılan saldırılar on yıldan fazla sürmüştü. 1955’te Mao’nun parti liderlerine verdiği nutuk, vahşi Marksist-Leninist belagatin içine gizlenmiş olmakla birlikte Şehir’in sütunlarını yıkmak isteyen başka devrimcilerin ortak nefretini de paylaşmaktaydı:

Biz bu konuda bir hayli kalpsisiz! Bu konuda Marksizm gerçekten de acımasızdır ve pek az merhamet gösterir; çünkü emperyalizmi, feodalizmi, kapitalizmi ve küçük üreticiyi çizmeleri altında yok etmeye şartlandırılmıştır. Bazı yoldaşlarımız çok yufka yürekli, yeteri kadar katı değil, bir başka deyişle Marksist değil. Burjuvazinin ve kapitalizmin kökünü kazımak çok iyidir hatta müthiştir… Bizim amacımız kapitalizmi yok etmek, onu dünya üzerinden silmek ve onu geçmişin bir özelliği kılmaktır.

Bir başka Antikapitalist Oksidentalist ideolojik yönelim ise Baasçılık idi. 1930’larda ve 1940’lardaki Faşist rüzgarlarla Arapların “organik” topluluğu romantik nostaljisinin bir sentezi olarak şekillenmişti.  Panarabist bir oluşum olan Baas’ın esas düşmaı Avrupa koloniyalizmiydi. Fakat her zaman olduğu gibi, Batı’yla Avrupa’da ortaya çıkan düşünceler de Baasçılık için ciddi bir tehlike arz etmekteydi tıpkı Japonya’daki radikal milliyetçiler gibi…

Çok eziliyoruz kardeş!

Gene bir başka antikapitalist oksidentalist ise Frantz Fanon’du. Şiddetin kurtarıcı rolünü öven Fanon, İtalyan Faşist ve Bolşeviklerinin hayran olduğu mühendis ve sosyal teorisyen Georges Sorel’in varisi olarak görülmekteydi. Fanon’un şiddet anlayışı Kızıl Khmer’ler, Che-Castro orkestrası, Tamil Kaplanları, FKÖ ve PKK gibi pek çok terör örgütü ve katliamcı oluşuma ilham vermişti. Ali Şeriati, Fanon’un kitaplarını çevirerek İran Devrimi’ne ilham vermişti. Jean Paul Sartre, Fanon’un Yeryüzününün Lanetlileri kitabı için ötekileşmiş vicdanların sesi olduğunu belirtmişti. Fanon’a göre entelektüel olarak kendine yabancılaşma da burjuvazi Batı’nın ezilenlere uyguladığı bir dayatmaydı. Marcusevari bir özgürleşmeci kuramla insanın yeniden kendi benliğini kazanmasının ve kendini arındırmasının ona yaratıcı ve özgün bir kimlik kazandıracağını söylüyordu. Fanon’un gerek 1950’lerde çıkardığı Siyah Deri kitabında gerek 1960’larda popüler olan Yeryüzü Lanetlileri kitabı o zamanlar için güncel ihtiyaçlara cevap veriyordu, ha bir de üzerine Fanon’un kendisinin de dervişane bir hayat süren bir Kuzey Afrikalı olması onu doğrudan sömürülenlerin kalesinden yükselen isyan dalgasının başına oturttu. Zaten 1960’larda Afrika’da ve Asya’da pek çok antisömürgeci hareket onun “kurtuluş” reçetesini kullanmışlardı. Romantik liberaller ve solcular tarafından görmezden gelinir hatta dahası bu durum kitaplarından etkili pasajlarla kahramanlaştırılmıştır. Fanon “şiddet”i öylesine kutsadı ki sistemin bir aktörü olmak isteyen ezilenler için tek çıkış yolu olarak gösterdi. Şu anda çeşitli gerilla mücadelesi yürüten hareketlere sempati besleyen solcuların üslubu tamamen Fanon’un mirasıdır. İronik bir not düşmek gerekirse; Fanon Lösemi’ye yakalandığında ise hayatı boyunca savaştığı vahşi Batı uygarlığının bir kurumu olan CIA Tunus büyükelçiliğiyle irtibat kurarak daha iyi şartlarda tedavi olması için çaba sarf etmiştir.

Aslında en karakteristik Batı düşmanı ve sosyalist olmaları hasebiyle burada Nazilerden de bahsetmek isterdim ama gerek Naziler üzerinden sosyalist bir antikapitalizm örneği türetmek yazıyı yerli yersiz yere çekebileceğinden gerekse basit bir Google taraması ile rahatlıkla benzer şeylere ulaşabileceğinden buna gerek duymadım. Günümüz Antikapitalizm’i genellikle Marksist nüvelerden beslenirken; bunların pek çoğu ulusal, dini veya ırki hasletlerle kaynaşmış eklektik bir yapıya sahiptir. Antikapitalizm, her ne kadar yer yer haklı çıkış noktalarına sahip olsa da çoğu kez Batı ve onun kazanımlarına düşmanlığın adından öteye geçememiştir. Bitirişi ise adet olduğu üzere bir Oksidentalist ve Antikapitalist olan Ted Kazcynski’nin “Unabomber Manifestosu”ndan Batı ve Kapitalizm düşmanlığı üzerine bir pasajı alıntılayarak yapıyorum:

Solcularda, güçlü, iyi ve başarılı imaja sahip her şeyden nefret etme eğilimi vardır. Amerika’dan nefret ederler, Batı uygarlığından nefret ederler, beyaz erkeklerden nefret ederler, akılcılıktan nefret ederler. Solcuların, Batı’dan vb. den nefret etmek için öne sürdükleri nedenler, gerçek nedenleriyle aynı değildir. Batı’dan, savaşçı, emperyalist, cinsiyetçi vb. olduğu için nefret ettiklerini SÖYLERLER; ancak aynı hatalar sosyalist ülkelerde veya ilkel kültürlerde ortaya çıktığında, bir solcu onlar için bahaneler bulur veya en iyi koşulda, İSTEMEYEREK bunların varlığını kabul eder ve büyük bir ATEŞLİLİKLE bu hataların Batı’da da bulunduğunu belirtir (ve genelde çok abartır). Böylelikle, açıktır ki, bu hatalar, bir solcunun Amerika ve Batı’dan nefret etmek için gerçek nedenleri değildir. O, güçlü ve başarılı olduğu için Amerika ve Batı’dan nefret etmektedir.

We Are All Keynesians Now!


John Maynard Keynes

Keynezyen ekonomi için artık çan seslerinin tınısının doruğa ulaştığı 1970’li yıllarda Cumhuriyetçi başkan Richard Nixon’un sarfettiği bu söz ekonomik siyasalar öznelinde artık en katı serbest piyasa yanlılarının bile keynezyen olduğunu vurgulamak için söylenen epigraflardan biri olagelmiştir. Aslen Muhafazakar bir Cumhuriyetçi olan Nixon bu dönemde adeta Rooseveltçi liberal bir başkan gibi ekonomiyi canlandırmak için bütçe açığı verilmesine göz yummuş, altın standardını terk etmiş, enflasyonla mücadele uğruna ücret ve fiyat artışları üzerine getirilen sınırlandırmalar gibi müdahaleci politikalar uygulamıştır. İlginçtir ki, Nixon bu politikaları Keynes’in öğretilerinin artık rafa kalkmaya başladığı bir dönemde uygulamaya çalışmıştır. Zaten peşi sıra gelen stagflasyonist krizler sebebiyle Keynezyenizm uzun bir süreliğine kış uykusuna yatmıştır.

Her ne kadar Nixon’la ilişkilendirilse de Time dergisi bu sözün Nixon’dan önce Milton Friedman tarafından 1965’te dile getirildiğini söylemiştir. Derginin 4 Ekim 1966 tarihli haberine göre Friedman “Bir bakıma şimdi hepimiz keynezyeniz öte yandan artık hiç kimse keynezyen değil” demiştir. Friedman daha sonra bu sözünün kendisine hatırlatılması üzerine alıntının sözün bağlamı dışında yapıldığını söylemiş; kullanılan dil ve araçlar bakımından keynezyen olduklarını, ancak keynesin ortaya koyduğu sonuçlara katılmadıklarını belirtmiştir.

Gelgelelim alıntının kullanıldığı kalıp ne Friedman’a ne de Nixon’a aittir. 11 Ağustos 1887’de İngiliz liberal devlet adamı William Vernon Harcourt “Emekçi Hakları İhtisası Yasası” üzerine yaptığı konuşmada “We are all socialists now”(Şimdi hepimiz sosyalistiz) demiştir.

Gene 2002 yılında The Guardian Thatcher’in ekonomi politikalarının ingiliz siyasal yaşamına ve İşçi Partisi’ne etkisini vurgulamak için “We are all Thatcherist now” şeklinde manşet atmıştır.

Benzer kalıp 2012 yılı Cumhuriyetçi Parti Iowa toplantısında parti içindeki iktisadi muhafazakarlık ve Laissez-Faire ekonomisi fikrinin yükselişini belirtmek için Ron Paul tarafından “We are all Austrian now”(Şimdi Hepimiz Avusturyacıyız) şeklinde kullanılmıştır.

“We are all Keynesians now” kalıbı, 2008 Finans Krizinden sonra Keynezyen fikirlerin yükselişe geçmesiyle birlikte gene revaca çıkmış ve artık ana akım iktisatçılar tarafından pek çok kez dile getirilen bir klişe haline gelmiştir.